Regulamin

Regulamin pośrednictwa w sprzedaży, który określa zasady świadczenia usług pośrednictwa dla klienta przy zakupie  towarów  od sprzedawców.

W dniu 25.05.2018 r. wchodzą w  życie nowe przepisy dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych. W świetle przepisów firma Total 4 DAZ Daniel Zieliński z siedzibą Tomaszów Maz. ul. Kwiatowa 17 lok. 55   jest administratorem danych osobowych. Jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystywanie ich w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.  Celem zastosowanie nowych przepisów jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych na terenie UE. Każde podanie danych jest dobrowolne a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Przy zawieraniu umowy Państwo podają nam swoje dane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy  tj. :

–           zapewnienie właściwej obsługi umowy,

–           wystawianie i przechowywanie wystawionych faktur,

–           realizowanie czynności związanych z reklamacjami.

Czas przez jaki Państwa dane są przechowywane wynika z obowiązków prawnych jakie narzucają nam obowiązujące normy prawne np.

–           czas realizacji umowy,

–           czas udzielonej gwarancji,

–           czas przez jaki ustawodawca nakazuje przechowywać wystawione faktury.

Dane niezbędne do realizacji umowy:

–           imię i nazwisko

–           adres na jaki ma być dostarczona przesyłka

–           telefon kontaktowy

–           adres e-mail

Dane niezbędne do wystawienia faktury:

–           imię i nazwisko klub nazwa firmy (pełna)

–           adres

–           w przypadku firmy NIP

 

Państwa dane przekazujemy jedynie firmie, która realizuje Państwa zamówienie jedynie w zakresie samego zamówienia oraz danych niezbędnych do dostarczenia zamówienia.  Ponieważ realizacją zamówień zajmują się nasi kontrahenci spoza Unii Europejskiej to Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się o :

–           sprostowanie swoich  danych,

–           ograniczenie przetwarzania swoich danych,

–           dostęp do swoich danych osobowych (w formie kopii),

–           przeniesienie danych do innego administratora,

–           usunięcie danych tzw. bycie ZAPOMNIANYM.

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane:

–           Wszelkie hasła oraz dane osobowe są przechowywane na serwerach chronionych przez dostępem do osób trzecich.

–           Konto każdego użytkownika jest chronione hasłem.

–           Strona jest zabezpieczona protokołem SSL.

Zgodę w każdej chwili możecie Państwo cofnąć. Możecie również skierować skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa związanych z przetwarzaniem danych.

 

POJĘCIA:

Wyrażone w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

Pośrednik– DAZ Daniel Zieliński  z siedzibą w 97-200 Tomaszów Maz. ul. Kwiatowa 17/55, NIP 7732484538, REGON 368979303

Klient –  konsument zgodnie z art. 22` kodeksu cywilnego w którego imieniu i na którego rzecz Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego,

Konto Klienta – Indywidualne konto klienta w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Pośrednika

Rejestracja– proces założenia konta na stronie Total4.pl oraz ustanowienie hasła

Sprzedawca – podmiot dokonujący sprzedaży towaru.

Usługa pośrednictwa – usługa świadczona na rzecz Klienta przez Pośrednika na podstawie przedmiotowego Regulaminu.

Ustawa o ochronie praw konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. poz. 827 z późn. zmianami).

Podatek VAT –  zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 710)  podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie towarów

ZAKRES USŁUGI

Jako usługę pośrednictwa rozumie się dokonywanie przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz dokonywanie opłat z tytułu sprowadzenia towaru do Klienta (wyłączeniem jest podatek VAT i cło). Pośrednik nie wykonuje opłat z tytułu cła i podatku VAT od importu należnego z tytułu dokonanego zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.

Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Pośrednikiem a Kupującym.

Składając zamówienie na stronie Pośrednika Total4.pl , Klient oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w jego i mieniu i na jego rzecz zamówienia oraz opłacenia ceny i kosztów przesyłki zamówionego towaru na adres Klienta. Pośrednik oświadcza, że działa tylko w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

OBOWIĄZKI STRON

Zgodnie z prawem obowiązującym na terenie RP Pośrednik przejmuje na siebie niektóre z obowiązków ciążących na Sprzedawcach:

 1. Informuje Klienta o pełnej cenie towaru czyli zawierającej wszelkie koszty i opłaty ( w tym opłaty celne, podatki, koszty przesyłki etc.)
 2. Udziela Klientowi informacji w pełnym zakresie dotyczącej prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 3. Przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące zamówionego towaru.
 4. Ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru.
 5. Ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru w terminie 50 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Przyjmuje zwroty towarów, jeśli Klient zdecyduje o odstąpieniu od umowy 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 7. Dostarcza Klientowi instrukcje użytkowania towaru oraz niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim.

 

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY POŚREDNICTWA

Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru poprzez stronę internetową Pośrednika znajdującą się pod adresem www.total4.pl. Pośrednik po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa przesyła Klientowi:

1) treść niniejszego Regulaminu (drogą e-mail na trwałym nośniku w formie pliku PDF),

2) informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,

3) informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo do odstąpienia od umowy.

Ponadto :

Pośrednik, na stronie internetowej, podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia oraz informacji jakie zostało złożone zamówienie u sprzedawcy.

Klient składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika podaje w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, ewentualnie numer telefonu.

Klient może dokonać zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień oraz po wyrażeniu zgody na przekazanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia Sprzedawcy.

Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania  wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.

Pośrednik obowiązany jest przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość przed rozpoczęciem świadczenia usługi na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.

Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

6. Rejestracja i logowanie Klienta

 1. Klient może dokonać zlecenia pośrednictwa bez rejestracji konta, jednakże niezbędnym jest podanie danych do przesyłki tj. imię i nazwisko, adres na który ma zostać doręczone zamówienie – kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu numer mieszkania (jeśli występuje), adres email, na który mają być wysłane dane dotyczące zamówienia.

 2. Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji.

 3. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

 4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustanawia hasło do swojego konta.

 5. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Pośrednika treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami Pośrednika.

 6. W celu zalogowania się niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowego loginu ( ustanowionego przez Klienta lub w postaci adresu e-mail) oraz hasła.

 7. Logowanie umożliwia Klientowi złożenie dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa bez konieczności podawania przez Klienta jego danych.

7. Dostawa towaru 

 1. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.

 2. W szczególnych wypadkach czas dostawy zamówionego towaru może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez Pośrednika za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 3. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy.

 4. Paczki wysyłane są z poza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę.  Klient jest importerem.  Na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.

 5. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu doręczenia Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku przesyłki.

8. Płatności

 1. Płatność za usługi pośrednictwa oraz płatność z tytułu kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) oraz za towar dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.

 2. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy Pośrednika lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności PayU.

 3. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w złotych polskich. Klient może na stronie Pośrednika sprawdzić cenę w innej walucie: dolar amerykański, euro.

 4. Na żądanie Klienta Pośrednik z tytułu świadczonych na rzecz Klienta usług wystawia fakturę, która obejmuje prowizję za podjęte przez Pośrednika działania. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.

9. Zwrot towaru przez Klienta

 1. Zgodnie z prawem konsumenta Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:

Klient:

  1. zobowiązany jest do zwrotu towaru, oraz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o zwrocie zobowiązuje się do przeniesienia własności towaru na rzecz Pośrednika . Towar powinien zostać dostarczony na adres Pośrednika. Koszty dostawy ponosi Klient;

  2. przelewa na Pośrednika wszelkie prawa wynikające z umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

Pośrednik:

  1. zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że Pośrednik zatrzyma kwotę odpowiadającą wykonaniu usługi. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Oświadczenie o zwrocie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest w załączniku nr 1 do regulaminu. Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną.

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@total4.pl  bądź w formie listownej na adres Pośrednika. W przypadku reklamacji towar przesyłany jest na koszt Pośrednika przez firmę doręczającą przesyłki wskazaną przez Pośrednika.

 2. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@total4.pl  bądź w formie listownej na adres Pośrednika.

 3. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji dot. Świadczenia usługi przez pośrednika . Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@total4.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika.

 4. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.

 5. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.

 6. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

11. Przetwarzanie danych osobowych  

 1. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.

 4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej co może zgłosić w każdej chwili. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.

 5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika.

 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet.

 2. Do korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest włączenie obsługi “cookies” – krótkich informacji tekstowych. Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej Pośrednika.

13. Zmiany Regulaminu

 1. Pośrednik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu powiadamia Klienta w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez na stronę internetową.

 2. O dokonaniu zmiany Regulaminu Pośrednik poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji oraz zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu. Ponadto Pośrednik wskaże, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.

 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn w każdej chwili.

 4. Korzystanie przez Klienta z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej.

 6. Jeśli zmiana Regulaminu zostanie wprowadzona po złożeniu Dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa  nie ma wpływu na sposób jego realizacji.

15. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin usług jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Regulamin.

 2. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość . Pośrednik będzie wysyłał Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.

 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 5. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z Regulaminu oraz spraw nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy oraz przeniesieniu własności na rzecz Pośrednika

…………………………………………                                                 …………………., dn. …………………. imię, nazwisko

…………………………………………

adres konsumenta

…………………………………………

DAZ Daniel Zieliński

Ul. Kwiatowa 17 lok. 55

97-200 Tomaszów Maz.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy  dotyczącej zakupu towaru ………………………………………………………………………….…………….…

( podać nazwę towaru)

nabytego w moim imieniu za pośrednictwem sklepu Total4.pl w wyniku uruchomienia usługi pośrednictwa z dnia……………….. oraz informuję o zamiarze zwrotu tego towaru. Jednocześnie zobowiązuję się do przeniesienia własności towaru na rzecz Pośrednika i przelewam na Pośrednika wszelkie prawa wynikające z zawartej umowy sprzedaży towaru ……………………………………………………………………………..……………………

( podać nazwę towaru)

Zwrot proszę przesłać na konto nr ……………………………………………….………………………..

  

…………………………

(podpis konsumenta)

Art. 51. 1. Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

 1. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1)    napojów alkoholowych;

2)    tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3)    perfum i wód toaletowych.

 1. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.